Varje dag fattar tusentals människor världen över beslutet att flytta, att migrera. Många gör det frivilligt, andra tvingas fly. Drivkrafterna och skälen bakom migration är olika. Alla har sina egna berättelser. MIG Talks låter ordet gå till 100 personer som flyttade hit mellan 2010 och 2015. Tillsammans speglar de sammansättningen av migrationen under den aktuella tidsperioden.

Mellan 2010 och 2015 fick över 600 000 människor från mer än 200 länder ett uppehållstillstånd för att fortsätta sina liv i Sverige under en kortare eller längre period.  Att flytta till nära anhörig var det vanligaste skälet, därefter skyddsbehov, arbete och studier. Migrationen till Sverige omfattar även personer med svenskt medborgarskap som har återvänt efter att ha bott utomlands och de som har flyttat hit inom ramen för den fria rörligheten inom EU/EES.

Genom mänsklighetens historia har människor förflyttat sig inom och mellan länder. Vad som förändras är länderna människor migrerar mellan, sammansättningen och omfattningen av migrationen. Omständigheterna som leder fram till beslutet att flytta – och möjligheten att kunna fortsätta sitt liv i det land man flyttar till – måste alltid sättas i relation till en rad olika faktorer såsom förändringar i omvärlden, samhällsutvecklingar, nya regler, nya möjligheter och förändrade livsvillkor. Migration är både individuellt och allmänmänskligt. Migration handlar om mig.

Fördelning ursprungsregioner/medborgarskap alla nya invånare 2010-2015:

PPT-Ursprungsregioner SCB-Aovergripande

*Statistiken och andelsfördelningen bygger på SCB:s siffror för nya folkbokförda mellan 1 januari 2010 och 31 december 2015. Drygt 23 000 personer inom gruppen ”övriga”, t.ex. personer som väntade på beslut från Migrationsverket i samband med Skatteverkets registrering av Grund för bosättning, omfattas inte av statistiken. Personer som beviljades ett uppehållstillstånd under 2015 men som inte folkbokfört sig vid tidpunkten för insamlad statistik omfattas inte heller av statistiken.